0495924915

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

Een offerte is geldig gedurende één maand, tenzij anders vermeld. Alle prijzen vermeld op de offerte zijn exclusief 21% BTW. De ondertekening van de offerte door de klant geldt als definitieve aanvaarding van de offerte en de algemene voorwaarden van CCKZ. 

2. Betalingsvoorwaarden

De offerteprijs dient te worden betaald als volgt en na ontvangst van factuur:

  • 100 % bij de ondertekening van de offerte of ten laatste binnen de acht dagen na de ondertekening van de offerte, ten laatste bij aanvang van de werken. Tenzij anders bepaald door CCKZ. CCKZ behoud zich het recht om de volledige betaling van facturen op te eisen vooraleer er wordt verder gewerkt aan een project wanneer de gewone factuur regeling is veranderd ten voordeel van de klant.

De facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van CCKZ.

CCKZ is gerechtigd de opstart of uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de facturen niet zijn betaald. Bij niet-betaling of laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 8 % en een schadebeding van 10 % op het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 75 € en een maximum van 2.500 €.

3. Duur

Een overeenkomst voor SEO consulting wordt afgesloten voor een duur van één jaar en kan niet vroegtijdig worden opgezegd. Na deze termijn wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd telkens voor een periode van één jaar, tenzij de klant opzegt per aangetekend schrijven uiterlijk drie maanden voor de vervaldag.

4. Leveringstermijnen

De (op)leveringstermijnen zijn indicatief en binden CCKZ niet. Een vertraging in de uitvoering van de overeenkomst kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding ten laste van CCKZ.

5. Aanleveren bronmateriaal

De klant dient tijdig de noodzakelijke en nuttige medewerking aan CCKZ te verlenen zodat de opdracht kan worden uitgevoerd. CCKZ maakt gebruik van een online platform (Google Drive) voor de uitwisseling van alle communicatie en data met de klant. Indien de klant in gebreke blijft om de nodige informatie te bezorgen, is CCKZ gerechtigd om de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

6. Ontbinding

In geval van ontbinding van de overeenkomst door de fout van de klant, geeft CCKZ het recht om de volledige prijs van het project te behouden.

7. Klachten

Klachten met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst dienen uiterlijk binnen de acht dagen na levering van diensten, installatie van software of ontvangst van factuur te gebeuren. Na het verstrijken van deze termijn wordt verondersteld dat de klant de uitvoering integraal en zonder voorbehoud heeft aanvaard. Het indienen van klachten geeft de klant niet het recht om de betaling uit te stellen.

8. Eigendomsrecht

Het is de klant absoluut verboden wijzigingen aan te brengen in de broncode van de website-software zonder voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CCKZ.

9. Aansprakelijkheid

CCKZ kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook (verlies van programma’s en/of data) als gevolg van het gebruik van software.

CCKZ zal alles in het werk stellen om de positie van de website van de klant in diverse zoekmachines te optimaliseren, doch kan geen garantie bieden dat via de geleverde diensten steeds het door de klant gewenste of vooropgestelde resultaat zal worden bereikt. CCKZ kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een opname of plaatsing van de website in een bepaalde zoekmachine of directory niet of slechts matig resultaat wordt gerealiseerd. 

CCKZ is niet aansprakelijk voor de gewijzigde positie van de website in de diverse zoekmachines. Door de competitiviteit van bepaalde zoektermen, afhankelijk van de investeringen van derden, de continue wijzigingen in de algoritmes van de zoekmachines en andere factoren, kan de positie van een website ongewild wijzigen. 

CCKZ is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in de website die een negatief effect kunnen hebben op de positie van de website in de zoekmachines indien deze wijzigingen door derden worden uitgevoerd of door de klant worden gevraagd. 

10. Bescherming privacy

Wanneer een klant zich voor de eerste keer bij de provider abonneert, geeft hij/zij bepaalde privégegevens door. CCKZ ziet er strikt op toe dat deze gegevens nooit verspreid of verkocht worden aan een derde. De klant is, met uitsluiting van CCKZ, verantwoordelijk voor de persoonsgegevens en de wijze waarop deze worden verwerkt in de databank welke geïntegreerd is in de ter beschikking gestelde website.

CCKZ zorgt ervoor dat alle vertrouwelijke informatie die de klant bezorgt, confidentieel wordt behandeld.

11. Overmacht

CCKZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht.

12. Bevoegdheidsbeding

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. Enkel de rechtbanken van de zetel van CCKZ zijn territoriaal bevoegd om te oordelen over enig geschil.