Algemene voorwaarden CCKZ

1. Toepassingen op de algemene voorwaarden
1.1 De algemene voorwaarden gelden op alle online diensten en aanbiedingen van CCKZ. Bij het plaatsen van een bestelling via een offerte gedownload op onze website, een ingevulde contactformulier of een ingezonden email verklaard de klant zich akkoord met de algemene voorwaarden van CCKZ.

2. Online diensten, promoties, offertes & orderbevestiging
2.1. Alle online diensten, promoties en offertes van CCKZ zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van ondertekening door de klant. Al onze offertes zijn geldig tot 14 kalenderdagen na ontvangst via email. Promoties gegeven op een offerte vervalt met de vervaldatum van het offerte. 

2.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de 14 kalenderdagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan CCKZ via email of via de post. De handtekening voldoet van een naam en voornaam in het daarvoor voorziene vakje op het offerte. Wanneer een offerte niet correct is ingevuld zal deze niet worden aanvaard door onze diensten. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant tot de aankoop van de gekozen diensten en/of producten. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten schriftelijke en/of mondelinge akkoorden.

2.3 De uit te voeren werken gaan pas van start na ontvangst een getekend offerte en na betaling van het bedrag vermeld op het offerte, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. Het bedrag van het te betalen bedrag staat steeds vermeld in de offerte.

2.4 Promoties en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Promoties en prijzen kunnen door ons voor nieuwe offertes in de toekomst altijd worden aangepast naar gelang de inflatie van de markt. 

2.5 Het tekenen van een offerte verbindt de klant zijn akkoord te hebben gegeven omtrent onze algemene voorwaarden. Dit staat ook vermeld op al onze offertes.

Artikel 3. Annuleren van een bestelling
3.1. Het annuleren van een bestelling door de klant is mogelijk zolang CCKZ haar werkzaamheden nog niet heeft gestart en mits de betaling van een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 150 EUR opzegsvergoedingen.

Artikel 4. BTW
4.1. De vermelde prijzen op onze website zijn exclusief BTW. De offerte die kunnen worden gedownload in onze ‘prijzen’ rubriek zijn inclusief BTW. Wanneer u een offerte aanvraagt via het contactformulier op onze website of via mail kunnen de prijzen daarom verschillend zijn dan deze vermeld op onze website. De BTW bedraagd 21% bovenop de prijzen vermeld op onze website. 

Artikel 5. Levering van uw website of andere diensten
5.1. De leveringstermijn bedraag 14 kalenderdagen na ontvangst van uw betaling op onze bankrekening. De datum van levering kan afwijken afhankelijk van de drukte, vakantie periodes of ziekte en wordt slechts als aanwijzing opgegeven. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op een schadevergoeding, een prijsvermindering noch op de ontbinding van de ondergetekende overeenkomst.

5.2. De leveringstermijn van 14 kalenderdagen kan verlengd worden door CCKZ indien de klant in gebreke blijft om CCKZ de nodige informatie, documenten, originelen, beelden tijdig over te maken.

Artikel 6. Risico
6.1. Alle beeldmaterialen, teksten, documenten die toebehoren aan de klant en zich bij CCKZ bevinden, worden er bewaard op risico van de klant. CCKZ kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het downloaden, hacken of misbruik van deze documenten door een derde partij. CCKZ kan ook niet verantwoordelijk gesteld zijn voor boeten die gegeven werden voor het gebruik van beelden beschermd door de copyright wetgeving en aangeleverd door de klant.

Artikel 7. Betalingsmodaliteiten
7.1. De klant verbindt zich ertoe de totaliteit van het bedrag vermeld op de ondergetekende offerte te betalen aan CCKZ, en dat op het bedrijfsrekening bij de KBC BE51 7380 3082 0962 alsook vermeld op het offerte en dit binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst ervan. 

7.2. Alle maandelijkse facturen (zoals bepaald via de ondergetekend offerte) zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van CCKZ en dat op bedrijfsrekening KBC BE51 7380 3082 0962 met vermelding van uw factuurnummer in de medeling van uw betaling aslook vermeld op uw factuur.

7.3. Indien de klant niet overgaat tot de betaling van zijn factuur binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van een herinnering, is de klant aan CCKZ een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per maand en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 150,00 EUR, vanaf de datum van de herinneringsfactuur tot aan de volledige betaling.

7.4 CCKZ behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar diensten en verbintenissen op te schorten tot dat de klant alle vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle overeengekomen kortingen bij het ondertekenen van de offerte bij het niet nakomen van ozne algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 8. Klachten – protest van de factuur
8.1. Elk protest dient per aangetekende zending gemotiveerd te worden aan CCKZ en te worden bezorgd binnen een termijn van 8 kalenderdagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan de dag na de oplevering van uw website en/of andere diensten geleverd door CCKZ. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 9. Aansprakelijkheid – Algemeen
9.1. CCKZ verbindt zich ertoe alle te bestelde diensten met zorg uit te voeren, af te werken en te leveren. CCKZ is kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten in de uitvoering van de werken te wijten aan onvoldoende of verkeerde inbrengst van de klant.

9.2. CCKZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte fouten, behoudens ingeval van bedrog. CCKZ zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van CCKZ of een aangestelde. CCKZ kan in geen enkel geval aanspraakelijk worden gesteld voor het niet behalen van SEO doeleinden. 

9.3 Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CCKZ het recht werkzaamheden te laten verrichten door derde partijen.

9.4. Voor de diensten afkomstig van derde partijen, aanvaardt CCKZ geen enkele aansprakelijkheid buiten de aansprakelijkheid die de derde partijen bereid zijn te aanvaarden voor de levering van hun diensten.

9.5 De klant erkent onderling email als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Artikel 10. Aansprakelijkheid website/software
10.1. Onverminderd artikel 8, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een website/software kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag, etc) als wegens factoren eigen aan de webhost waar de website en sofware worden bewaard. Onverwacht verlies van deels of alle gegevens vermeld op de website behoren niet tot onze aansprakelijkheid. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren. Een back-up van de website wordt wekelijks gemaakt en bewaard op een cloud dienst ter beschikking gesteld van de klant na de oplevering van hun website/software.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten
11.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, teksten, banners, marketing benodigdheden, sociale media account, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, know-how, alsmede rechten op databanken, computer- programma’s en halfgeleiders.

11.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door CCKZ ontwikkelde sites en web-applicaties.

11.3 Domeinnamen aangekocht door CCKZ zijn de eigendom van de klant zolang deze klant blijft bij CCKZ. Bij het overstappen naar een andere leverancier moet een vergoeding betaald worden aan CCKZ van minimum 250 EUR + vermeerderd door administratieve kosten, tranferkosten, en overdracht van domeinhouden bepaald door de webhost van CCKZ voor de overdracht van de aangekochte domeinnaam door CCKZ. Domeinnamen komen altijd te staan onder de handelsnaam van CCKZ bij de aankoop hiervan bij de webhost van CCKZ. De eigendomsrechten van het domeinnaam blijven van CCKZ tot de overdracht is gebeurd zoals hierboven vermeld. 

11.4. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door CCKZ gecreëerde website/webapplicatie worden overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatie-wijzen en -vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website evenwel afbeeldingen, of illustraties bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door CCKZ werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze afbeeldingen, en illustraties verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. CCKZ verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze afbeeldingen en illustraties.

11.5. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van CCKZ ten allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal CCKZ onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van CCKZ waarvan hij kennis neemt.

Artikel 12. Hostingdiensten & domeinnaam
12.1. De hostingdiensten worden door CCKZ aan de klant verstrekt per maand, mits betaling door de klant van de verschuldigde maadnelijkse vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd bij CCKZ en wordt jaarlijks aangepast indien nodig gevonden door CCKZ wegens inflatie of andere niet nader te verklaren oorzaken. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 1 maand voor de ingang van de maandelijkse termijn bepaald door de startdatum van zijn ondergetekend offerte, zijn opzeg aan CCKZ over te maken per aangetekende brief  1 maand op voorhand of 2 maanden voor de ingang van de nieuwe termijn per email waarop eerst akkoord verkregen moet worden door een antwoord van CCKZ. Bij een laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het daaropvolgend kalendermaand verschuldigd zijn.

12.2 CCKZ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de door de gebruiker op haar website geplaatste, vervangen en/of verloren inhoud.

Artikel 13. Aanlevering bronbestanden
13.1. Bronbestanden van illustraties, teksten en/of afbeeldingen, gebruikt voor de creatie van het product worden niet aangeleverd tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Bronbestanden van illustraties, teksten en/of afbeeldingen kunnen echter steeds tegen betaling verkregen worden.

Artikel 14. Beëindiging van de overeenkomst
14.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling en/of email, heeft CCKZ het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

14.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door CCKZ verleende diensten betalen, alsook de kosten die CCKZ moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat CCKZ nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd met een minimim van 150 EUR. Het eventueel betaald offerte blijft hoe dan ook verworven voor CCKZ. Bovendien behoudt CCKZ het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

14.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 15. Geheimhoudingsplicht
15.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen, aankoopprijzen, etc, die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Artikel 16. Verwerking persoonsgegevens
16.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van CCKZ, heeft CCKZ de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven zoals vermeld op de website van de Belgische overheid.

16.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt CCKZ persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden met betrekking tot de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering met betrekking van hun gegevens.

Artikel 17. Referentie
17.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door CCKZ voor de klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het referentieportfolio van CCKZ en dat er op hun website een link onderaan met verwijzing naar de website van CCKZ komt te staan.

Artikel 18. Overmacht
18.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld ziekte, overlijden van familielid (vriend of kennis), stakingen, natuurrampen, terroistische aanslagen, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover CCKZ geen controle heeft, bevrijden CCKZ, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

18.2 Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Reeds geleverde prestaties door CCKZ tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 19. Nietigheid
19.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen CCKZ en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 20. Aanpassingen van de algemene voorwaarden
19.1. CCKZ behoud zich het recht om de algemene voorwaarden aan te passen indien noodzakelijk en dit zonder goedkeuring van de klant. CCKZ verbind zich er wel toe zijn klanten op de hoogte te houden via mail van eventuele aanpassingen aan zijn algemene voorwaarden. 

19.2 De beschikbaarheid van de algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de website van CCKS onder de prijzen van CCKZ alsook in de footer van deze website.

Artikel 21. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank
21.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van CCKZ. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te gelgen te Kortrijk, Beheerstraat 41, 8500 Kortrijk.

Algemene voorwaarden van CCKZ – Geldig voor het kalenderjaar 2018